OBCHODNÍ PODMÍNKY


objednávkový katalog
„ Rozkvetlý krámek „

obchodní společnosti
ADI design s.r.o.
se sídlem Zámecké nám. 1254, Frýdek-Místek, 73801
identifikační číslo:25879600
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,dne 3.5.2001,spisová značka C24268
pro prodej zboţí prostřednictvím on-line obchodu „ Rozkvetlý krámek „ umístěného na internetové adrese www.adekorace.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ADI design s.r.o., se sídlem Zámecké nám. 1254, Frýdek-Místek, 73801, identifikační číslo:25879600, DIČ:CZ25879600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C24268, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím prodávajícího „Rozkvetlý krámek„ - výroba a následný prodej dekorací na objednávku je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.adekorace.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat a nakoupit výrobky od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jeţ jedná při objednávání zboţí v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V uvedeném případě lze sjednat samostatnou objednávku .
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moţné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek můţe prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce můţe kupující přistupovat do svého uţivatelského rozhraní. Ze svého uţivatelského rozhraní můţe kupující provádět objednávání zboţí (dále jen „uživatelský účet“). Kupující můţe provádět objednávání zboţí téţ bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboţí je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uţivatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uţivatelském účtu a při objednávání zboţí jsou prodávajícím povaţovány za správné.
1.8. Přístup k uţivatelskému účtu je zabezpečen uţivatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uţivatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umoţnit vyuţívání uţivatelského účtu třetím osobám.
1.10. Prodávající můţe zrušit uţivatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uţivatelský účet déle neţ 1rok nevyuţívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, ţe uţivatelský účet nemusí být dostupný nepřetrţitě, a to zejména s ohledem na nutnou údrţbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údrţbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12. Veškerá prezentace zboţí umístěná ve webovém rozhraní objednávkového katalogu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboţí. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepouţije.
1.13. Webové rozhraní katalogu obsahuje informace o zboţí, ceny zboţí jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboţí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena moţnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14. Webové rozhraní výroby a prodeje dekorací na objednávku obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboţí. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboţí platí pouze v případech, kdy je zboţí doručováno v rámci území České republiky.
1.15. Pro objednání zboţí vyplní kupující objednávkový formulář . Objednávkový formulář
obsahuje zejména informace o:
1.15.1. objednávané výrobě a dodání zboţí (objednávané zboţí „vloţí“ kupující do elektronického nákupního košíku),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboţí, údaje o poţadovaném způsobu doručení objednávaného zboţí a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboţí (dále společně jen jako „objednávka“).
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umoţněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vloţil, a to i s ohledem na moţnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaţovány za správné. Prodávající neprodleně po obdrţení objednávky toto obdrţení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uţivatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.17. Prodávající je vţdy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (mnoţství zboţí, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) poţádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jeţ je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.19. Kupující souhlasí s pouţitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pouţití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemţ tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.20. Cenu za výrobu zboţí a případné náklady spojené s dodáním zboţí dle kupní smlouvy můţe kupující uhradit prodávajícímu pouze platbou předem - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-5705040267/0100, vedený u společnosti KB a.s.,(dále jen „účet prodávajícího“);
1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboţí ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboţí.
1.22. Prodávající nepoţaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.24 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboţí předem.
1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboţí společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamţikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, ţe ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), poţadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboţí kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepouţije.
1.25. Případné slevy z ceny zboţí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.26. Na základě kupní smlouvy a úhrady ceny za zboţí vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboţí a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.27. Kupující bere na vědomí, ţe dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboţí, které bylo upraveno a vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakoţ i zboţí, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboţím, od kupní smlouvy o dodávce zboţí v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a pokud porušil původní obal.
1.28. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboţí, přičemţ v případě, ţe předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboţí nebo dodání několika částí, běţí tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboţí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy můţe kupující vyuţit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenţ tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy můţe kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
info@adi-design.cz.
1.29. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek vrátí prodávající peněţní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéţ oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiţ při vrácení zboţí kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněţní prostředky kupujícímu dříve, neţ mu kupující zboţí vrátí nebo prokáţe, ţe zboţí prodávajícímu odeslal.
1.30. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboţí je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.31. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to aţ do doby převzetí zboţí kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.32. Je-li společně se zboţím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, ţe dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zboţím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.33. V případě, ţe je způsob dopravy smluven na základě zvláštního poţadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboţí na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboţí při dodání.
1.35. V případě, ţe je z důvodů na straně kupujícího nutno zboţí doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, neţ bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboţí, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.36. Při převzetí zboţí od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboţí a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
1.37. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboţí mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.38. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 aţ 1925, § 2099 aţ 2117 a § 2161 aţ 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
1.39. Prodávající odpovídá kupujícímu, ţe zboţí při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, ţe v době, kdy kupující zboţí převzal:
1.39.1. má zboţí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboţí a na základě reklamy jimi prováděné,
1.39.2. se zboţí hodí k účelu, který pro jeho pouţití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboţí tohoto druhu obvykle pouţívá,
1.39.3. zboţí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
1.40. Ustanovení uvedená v čl. 1.39 obchodních podmínek se nepouţijí u zboţí prodávaného za niţší cenu na vadu, pro kterou byla niţší cena ujednána, na opotřebení zboţí způsobené jeho obvyklým uţíváním, u pouţitého zboţí na vadu odpovídající míře pouţívání nebo opotřebení, kterou zboţí mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboţí.
1.41. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níţ je přijetí reklamace moţné s ohledem na sortiment prodávaného zboţí, případně i v sídle nebo místě podnikání.
1.42. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady můţe upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.43. Kupující nabývá vlastnictví ke zboţí zaplacením celé kupní ceny zboţí.
1.44. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ţádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.45. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.
1.46. Prodávající je oprávněn k prodeji zboţí na základě ţivnostenského oprávnění. Ţivnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný ţivnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrţováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.47. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.48. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.49. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.50. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uţivatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou moţnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemoţňovala uzavření kupní smlouvy.
1.51. Kupující bere na vědomí, ţe je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uţivatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a ţe je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.52. Kupující potvrzuje, ţe poskytnuté osobní údaje jsou přesné a ţe byl poučen o tom, ţe se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.53. V případě, ţe by se kupující domníval, ţe prodávající nebo zpracovatel (čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ţivota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můţe:
1.53.1. poţádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.53.2. poţadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.54. Poţádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty poţadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.55. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zboţím, sluţbami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.56. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, ţe je nákup na webové stránce moţné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniţ by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, můţe kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.57. Kupujícímu můţe být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.58. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehoţ smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibliţuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
1.59. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.60. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.61. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ADI design s.r.o., Nogova 6, Ostrava, 71900, adresa elektronické pošty info@adi-design.cz, telefon + 420 777 743 287.
1.62. Obchodní podmínky jsou platné od 21.3.2017

V Ostravě, dne 21.3.2017